Característiques de les persones participants

Varen respondre al primer qüestionari 681 persones amb una mitjana d’edat de 43 anys. El 76,8% varen ser dones, un 27,3% eren menors de 35 anys i un 22,1% majors de 55. El 76,1% tenia estudis universitaris. El 75,5% feia feina abans del confinament i un 51,7% arribava amb facilitat econòmica a finals de mes.

El 12,5% de participants vivien sols/soles durant el confinament i el 46,5% vivia amb fills/es. Un 20,1% vivia en un habitatge de menys de 80 metres quadrats i el 14,3% no comptava amb espai exterior.

Taula 1. Característiques de les persones participants