Categories

Hàbits alimentaris

Respecte als hàbits alimentaris, durant la primera setmana més de la meitat de participants no va manifestar canvis en la seva alimentació, tot i que un 18,5% va expressar que havia empitjorat. Durant la resta de setmanes els percentatges varen ser molt similars. Les dones participants varen empitjorar significativament més que els homes. El pes es va mantenir en la majoria de les persones participants.